Gedragscode HTLC De Metselaars

De betekenis van normen en waarden is een belangrijk thema in de samenleving. Ook in de sportwereld speelt dit een grote rol.

Het bestuur wil op het park een sfeer bevorderen waarbij sportiviteit, respect en sociaal gedrag centraal staat. Daarom is in september 2015 een algemene gedragscode opgesteld, die haar in staat stelt om aan iedereen die zich op het tennispark bevindt duidelijk te maken welk gedrag door HLTC De Metselaars wel en niet wordt geaccepteerd in relatie tot de omgang met andere aanwezigen op het park.

Wil je meer weten over (de handhaving) de gedragsregels?

Zoek dan contact met de vertrouwenspersoon mw. Kristine Schouten, tel. nr.: 06-108 042 58.

Algemene normen en waarden
1.    Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
2.    Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.
3.    Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
4.    Ik val de ander niet lastig.
5.    Ik berokken de ander geen schade.
6.    Ik maak op geen enkele wijze misbruik van een machtspositie.
7.    Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over andere.
8.    Ik negeer de ander niet; Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9.    Ik vecht niet, gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
10.    Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11.    Ik geef de ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht.
12.    Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongepaste opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk.
13.    Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
14.    Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek diegene die zich daaraan niet houdt erop aan, en meld dit zo nodig bij het bestuur.

Gedragscode ouders/verzorgers, toeschouwers
Dit hoort wel:
•    Stimuleer en promoot sportief gedrag.
•    Spreek aan op onsportief gedrag.
•    Toon interesse voor de wedstrijden die worden gespeeld.
•    Aanmoedigen mag, maar doe dat gematigd en moedig alle spelers aan.
•    Bedenk dat mensen sporten voor hun eigen plezier en niet voor dat van u.
•    Loop weg indien nodig en bekijk de wedstrijd van een afstand.
 
Dit hoort niet:
•    Zich bemoeien met het verloop van de wedstrijd.
•    Coachen terwijl de speler op de baan staat.
•    Onsportief gedrag naar ouders/verzorgers, toeschouwers van de wederpartij.

Gedragscode in het clubhuis en op het park
Ons clubhuis is een ontmoetingsplaats voor onze leden en andere bezoekers. We willen het met zijn allen gezellig en opgeruimd te houden.
Dat wil zeggen rommel deponeren in de daarvoor aanwezige prullenbakken en geen rackets of andere zaken laten slingeren. Roken is in het clubhuis, de kleedruimtes, de toiletten en overige ruimtes verboden. Indien er buiten het clubhuis wordt gerookt, maak dan gebruik van de asbakken. Honden dienen aan de lijn te worden gehouden en fietsen, skateboarden e.d. op het park is niet toegestaan. Barmedewerkers hebben het recht leden/bezoekers op hun gedrag te wijzen. Personen die agressie, liederlijk gedrag of strafbare delicten of overtredingen vertonen mogen door de dienstdoende barmedewerker uit het clubhuis en van het terrein worden verwijderd, eventueel met behulp van politie.
Tot slot: het is de bedoeling dat netjes wordt betaald voor een introducé. Hierop wordt toegezien door het Metselaars lid dat de introducé mee neemt.
 
Gebruik alcohol op het terrein en in het clubgebouw
Wij zorgen dat het nuttigen van alcoholische dranken niet leidt tot overlast voor andere aanwezigen en/of spelers op de baan. Dit geldt voor zowel in het clubgebouw als op de terrassen en langs de banen.
Indien dit toch gebeurt, zal het schenken van alcohol aan de betrokken personen worden geweigerd en niet meer plaatsvinden. Mocht de overlast blijven bestaan of verder toenemen, zal de persoon worden verzocht het terrein te verlaten of van het terrein worden verwijderd.
Voor jeugdleden tot 18 jaar geldt dat er geen alcohol wordt geschonken.
 
Kinderen tot en met 15 jaar
Voor kinderen geldt dat de primaire verantwoordelijkheid voor hun gedrag bij de ouders gelegd wordt, dat wil zeggen dat de ouders in eerste instantie worden aangesproken en de gelegenheid krijgen hun kinderen te corrigeren, dan wel dat er afgestemd wordt tussen wedstrijdleiding en ouders wie het kind zal aanspreken.
 
Bezoekende teams
Aan de (aanvoerder of begeleider van) bezoekende teams wordt bij ontvangst op HLTC De Metselaars duidelijk gemaakt wie de aanvoerder van het ontvangende team is. Tevens wordt verzocht om bij problemen dit direct te melden, waarna de aanvoerder eventueel overlegt met de Vereniging Competitie Leider (VCL). Het mobiele nummer van de VCL is op te vragen bij de bar.
Indien spelers van bezoekende teams zich misdragen, zal de aanvoerder van het ontvangende team de betreffende speler of aanvoerder hierop aanspreken en zo nodig zal er een brief met vermelding van de klacht over de desbetreffende speler hetzij aan de KNLTB, hetzij aan het bestuur van de bezoekende vereniging gestuurd worden, dit ter beoordeling van de VCL.
 
Gedragscode tennissers
HLTC De Metselaars neemt zaken als sportiviteit en respect hoog op. Daarom is een sportgedragscode opgesteld die haar in staat stelt om aan de tennissers duidelijk te maken welk gedrag door HLTC De Metselaars wel en niet wordt geaccepteerd.
De KNLTB heeft regels vastgesteld inzake correct gedrag (bijlage B van het Wedstrijd- en Toernooireglement), alsmede regels voor de handhaving die gelden tijdens de wedstrijden die vallen onder auspiciën van de KNLTB. HLTC De Metselaars sluit aan bij deze regels en hanteert de volgende gedragscode:
 
Dit hoort wel:
•    Leden dragen gepaste tenniskleding (dus geen spijkerbroek, zwemkleding en dergelijke).
•    Banen worden alleen betreden met tennisschoenen die geschikt zijn voor gravelbanen.
•    Er wordt reglementair afgeschreven.
•    Geef je tegenstander voor een wedstrijd een hand en wens hem/haar een prettige wedstrijd toe.
•    Speel in.
•    Voorkom onenigheid en ruzies, raadpleeg bij onenigheid de wedstrijdleiding.
•    Geef je tegenstander na een wedstrijd een hand en feliciteer of bedank hem/haar voor het spelen.
•    Gedraag je te allen tijde sportief. Onsportief gedrag van de tegenstander is geen reden om zelf onsportief te zijn. Wijs iemand gerust vriendelijk op zijn/haar onsportieve gedrag. Helpt dat niet, schakel dan de wedstrijdleiding in.
•    Speel bij discussie of onduidelijkheid een let. Is er steeds discussie, schakel dan de competitieleider of toernooileiding (hierna ook te noemen: wedstrijdleiding) in.
•    Zet je (mobiele) telefoon uit tijdens een wedstrijd.
•    Als een bal op de andere baan komt, wacht dan de rally op die baan af en vraag dan pas de bal terug.
•    Loop altijd via het hek de baan op en af; Sleep na het spelen of een wedstrijd de baan.
•    Aanwijzingen van de groundsman of de wedstrijdleiding worden opgevolgd.
•    Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat binnen de vereniging mogelijkheden bestaan om te trainen, wedstrijden te spelen en die andere activiteiten organiseren. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.
•    Neem alle afval mee van de banen en gooi het afval in een prullenbak.
 
Dit hoort niet (zie: art 2 bijlage B lid 2 KNLTB wedstrijd- en toernooireglement):
•    Opzettelijk tijdrekken (hieronder dient onder meer te worden verstaan het niet binnen 20 seconden hervatten van het spel nadat de scheidsrechter respectievelijk de hoofdscheidsrechter of de toernooileider daartoe opdracht heeft gegeven).
•    Vloeken, schelden, en dergelijke.
•    Het maken van obscene gebaren.
•    Het uit woede of/en teleurstelling gooien met het racket of een ander uitrustingsstuk, dan wel het opzettelijk beschadigen of vernielen van een racket, een ander uitrustingsstuk of enige vaste hindernis, het net met toebehoren, de baan, de scheidsrechtersstoel, dan wel enig ander aanwezig voorwerp.
•    Het uit woede wegtrappen, gooien of zonder noodzaak wegslaan van een bal, waaronder te verstaan is het opzettelijk wegslaan van een bal over de omheining of in de richting van enig persoon (official, ballenkind of publiek) met een verwijtbaar gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef ten aanzien van de eventuele gevolgen.
•    Het bedreigen of molesteren van of het spuwen naar een tegenstander, official, toeschouwer of enig ander persoon. Onder molesteren zal onder meer worden verstaan het zonder toestemming overlast aandoen door aanraking van een persoon.
•    Onsportief gedrag (waaronder vals spelen, het niet respecteren van de rechten van een tegenstander, het niet aanvaarden van de autoriteit van een official, het beledigen van een toeschouwer en elke andere vorm van wangedrag door een speler, waardoor de goede naam van de tennissport wordt aangetast).
•    Het gevraagd of ongevraagd ontvangen van coaching op een moment dat dit niet is toegestaan.
 
Sancties overtreding gedragscode
In alle situaties waarin een klacht is voorgelegd aan het bestuur, kan het bestuur overgaan tot het treffen van de volgende sancties:
•    De officiële waarschuwing. Deze blijft 1 jaar geldig. Na 1 jaar komt deze te vervallen.
•    Tijdelijke schorsing van minimaal 7 dagen tot maximaal 3 maanden.
•    Uitsluiting van een toernooi of competitiedag(en), dan wel ontzegging van de toegang tot het tennispark/clubhuis voor een bepaalde periode.
•    Royering van het lidmaatschap.
 
In urgente (escalerende) situaties kan/kunnen één of meerdere personen van het park worden verwijderd, eventueel met behulp van de politie. Onder urgente escalerende situaties wordt (in ieder geval) verstaan:
•    Constatering of zware vermoedens van strafrechtelijke delicten en overtredingen begaan op het verenigingspark.
•    Wangedrag zoals overtreding(en) van deze gedragscode.
 
Indien de wedstrijdleiding tijdens een wedstrijd in competitie- of toernooiverband een overtreding van de gedragsregels uit art. 2 Bijlage B Wedstrijd en toernooireglement constateert, zal zij*:
•    bij de eerste overtreding: degene die de overtreding begaat, aanspreken op zijn/haar gedrag en een waarschuwing geven;
•    bij de tweede overtreding (op dezelfde dag): degene die de overtreding begaat, een punt in mindering brengen, dat wil zeggen het punt gaat naar de tegenpartij;
•    bij de derde en elke volgende overtreding (op dezelfde dag): degene die de overtreding begaat, een wedstrijdpunt (=game) in mindering brengen, d.w.z. de game gaat naar de tegenpartij;
•    na de derde overtreding (op dezelfde dag): bepalen of een volgende overtreding tot diskwalificatie (=partijverlies) zal leiden.
 
* Bron: bijlage C Wedstrijd en toernooireglement KNLTB